Algemene Voorwaarden Kom eens kijken / Van Egmond Enterprise

Artikel 1. Algemeen

1.1 De Algemene Voorwaarden van Komeenskijken en Van Egmond Enterprise (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Koper en Komeenskijken gesloten overeenkomsten ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) of land van herkomst van de bij de overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gebracht.
1.2 Algemene (inkoop)voorwaarden van de Koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.3 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Koper: iedere bezoeker van de website, dan wel de natuurlijke of rechtspersoon die aan Komeenskijken via de website van Komeenskijken en/of Van Egmond Enterprise (www.komeenskijken.eu, hierna website), telefonisch of op andere wijze opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.
1.4 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.5 Komeenskijken behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.6 Door het gebruik van de website van Komeenskijken en/of het plaatsten van een bestelling aanvaardt Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.
1.7 Komeenskijken is bevoegd gebruik te maken van derden en/of tussenpersonen bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
1.8 Deze Algemene Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Prijzen/Verzendkosten

2.1 De prijzen van alle produkten die via de website kunnen worden besteld zijn consumentenprijzen in Euro’s inclusief omzetbelasting (BTW).
2.2. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De bestellingen welke buiten Nederland bezorgt dienen te worden kunnen niet via de website worden geplaatst maar dienen telefonisch of per mail te worden gedaan. Bij deze bestelling worden de kosten voor bezorging voorgelegd aan de Koper voordat deze de bestelling kan bevestigen.
2.3 De prijzen van alle producten die op de website zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
2.4 Aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de website staan vermeld en zolang de voorraad strekt.
2.5 Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden (als gevolg van kennelijke- zet- of druk-, taal en/of invoerfouten), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Komeenskijken worden gecorrigeerd.

Artikel 3. Betaling

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden naar het door de Koper opgegeven (e-mail)adres.
3.2 Na de verzending van de bestelling ontvangt de Koper onmiddellijk per e-mail een automatisch aangemaakte bevestiging. Wanneer de gehele bestelling leverbaar is stuurt Komeenskijken per e-mail de Koper een proforma factuur met het te betalen bedrag en alle betaalgegevens. Mocht de bestelling niet voorradig zijn. Of niet meer leverbaar, dan ontvangt de Koper hierover z.s.m. een bericht.
3.3 De bestelling vervalt automatisch na 4 weken als er geen betaling is ontvangen.
3.4 De betaling kan op de volgende wijzen plaatsvinden:
- Betaling vooraf: de Koper maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op girorekening 79 71 653 ten name van S.P. van Egmond, onder vermelding van het factuurnummer.
- Onder Rembours, dit kan enkel voor leveringen binnen Nederland.
3.5 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de door de koper verrichte betaling door hem of door derden is ingetrokken resulteert dit in een direct opeisbare vordering van Komeenskijken op Koper.

Artikel 4. Levering

4.1 De bestelling wordt in Nederland aan de Koper verzonden binnen 6 werkdagen na bijschrijving van de betaling.
4.2 De genoemde levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Koper de overeenkomst in stand laat. De Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
4.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4.4. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is, door Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld.
4.5 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming van de Koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het door Koper opgegeven afleveradres worden aangeboden en/of op het postkantoor, resp. bij de buren van Koper (indien Koper zulks vooraf expliciet te kennen heeft gegeven) worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden en/of afgeleverd op het postkantoor of bij de buren van de Koper.
4.6 De Koper is verplicht de gekochte zaken of te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
4.7 Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Koper nadat Komeenskijken hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4.8 Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
4.9 Komeenskijken behoudt zicht te allen tijde het recht voor om bestellingen om Komeenskijken moverende redenen te weigeren.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Alle aan de klant geleverde goederen blijven eigendom van Komeenskijken totdat alle openstaande bedragen volledig zijn voldaan. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.
5.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bewaren.

Artikel 6. Reclames

6.1 De Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Komeenskijken daarvan binnen vijftien (15) dagen schriftelijk (of per e-mail) en gemotiveerd in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Koper geacht de goederen te hebben aanvaard. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Komeenskijken de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.2 Indien de Koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen vijftien (15) dagen na aflevering aan Komeenskijken te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product uitdrukkelijk ongebruikt, ongedragen, en onbeschadigd in de originele verpakking, deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd is. De Koper krijgt in dit geval naar wens een vervangend artikel toegestuurd of het aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten terug. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van Koper. De eventuele terugbetaling zal binnen 15 dagen overgemaakt worden naar het rekeningnummer dat bij Komeenskijken reeds bekend is bij de originele bestelling.

Artikel 7. Privacy

7.1 De gegevens die door de Koper worden verstrekt, worden door Komeenskijken vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres. Komeenskijken verstrekt geen klantgegevens aan derden, welke niet zijn betrokken bij de uitvoering van de bestelling. Komeenskijken neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
7.2 Het staat Koper immer vrij aan Komeenskijken te vragen welke gegevens over hem zijn verwerkt. Koper heeft recht op inzage en verbetering van zijn gegevens. Indien Koper zijn gegevens uit de database verwijderd wenst te zien, kan hij zulks schriftelijk per post aangeven. Mutaties worden zo spoedig mogelijk worden ingevoerd en verwerkt als technisch haalbaar is.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Komeenskijken is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard of omvang dan ook, die is ontstaan door of in verband houdt met de uitvoering van hetgeen met de Koper is overeengekomen, waaronder is inbegrepen nalatigheden van door Komeenskijken ingeschakelde derden, tenzij Komeenskijken opzet of grove schuld kan worden verweten. Onverminderd het in dit punt en andere punten van deze Algemene Voorwaaden bepaalde is Komeenskijken in ieder geval nimmer aansprakelijk voor:
- Schade tengevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of door gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is;
- bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
- schade ten gevolge van verlies van gegevens vastgelegd op magnetische informatiedragers;
- schade veroorzaakt door medewerkers van Komeenskijken en/of door haar ingeschakelde derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
- schade ontstaan door overmacht in de zin van artikel 9.
8.2 Indien Komeenskijken om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het artikel waardoor de schade is veroorzaakt.
8.3 Koper is gehouden Komeenskijken te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Komeenskijken mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van Koper dienen te komen.
8.4 Komeenskijken is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Komeenskijken danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Komeenskijken sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
8.5 Het is mogelijk dat Komeenskijken op haar website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijk links zijn louter informatief. Komeenskijken is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
8.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch, via MS, via e-mail of anderszins verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Komeenskijken garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schade vergoeding en/of ontbinding zijn.
8.7 Komeenskijken is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de website wegens onderhoud of anderszins.

Artikel 9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Komeenskijken niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen, respectievelijk worden haar verplichtingen jegens Koper voor de duur van de overmacht opgeschort.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Komeenskijken niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval dat Komeenskijken door een (toeberekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen (van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan), het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden, transportmoeilijkheden of belemmeringen van elke aard, waaronder het vervoer naar Komeenskijken toe of van Komeenskijken naar de koper wordt gehinderd of belemmerd. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de website.
9.3 Komeenskijken heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.
9.4 Gedurende de periode van overmacht, heeft Komeenskijken het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
9.5 Indien Komeenskijken bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Komeenskijken gerechtigd het reeds geleverde af uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als reeds geleverde of uitgevoerde c.q. leverbare of uitvoerbare delen geen zelfstandige waarde hebben.

Artikel 10 Garantie

10.1 Voor door Komeenskijken geleverde producten geld uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Komeenskijken vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie. De aansprakelijkheid van Komeenskijken is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
10.2 Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook reparaties vallen die niet door of namens Komeenskijken zijn verricht;
- indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
- indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;
- indien de koper de producten heeft verwaarloosd;
- indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de koper behoort na te komen;
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar wordt gemaakt.

Artikel 11 Communicatie

11.1 Koper en Komeenskijken komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
11.2 Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Komeenskijken, dan wel tussen Komeenskijken en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen koper en Komeenskijken, is Komeenskijken niet aansprakelijk.

Artikel 12 Uitsluiting precedentwerking

12.1 Wanneer door Komeenskijken gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgende afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op van het feit dat Komeenskijken deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, waarbij geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.
13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14 Diversen

14.1 Komeenskijken c.q. Van Egmond Enterprise is gevestigd te Badhoevedorp en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amstelveen onder nr. 3410.4913. Het BTW-indentificatienummer is NL 1867.50.274 b01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden naar Komeenskijken / Van Egmond Enterprise, geraniumlaan 89, 1171 MB BADHOEVEDORP.

© 2007 - 2024 kom eens kijken | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel